Publications in Macedonian

October 2015

 1. Национален трипартитен социјален дијалог : Водич на МОТ за подобро управување

  29 October 2015

 2. Системи за работни спорови : насоки за подобри резултати

  29 October 2015

 3. Процена на функционирање на трипартитниот социјален дијалог

  29 October 2015

  ИЗВЕШТАЈ ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА НАЦИОНАЛНИОТ ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ И НЕГОВАТА ПОВРЗАНОСТ СО ЛОКАЛНИТЕ ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНИ СОВЕТИ

September 2015

 1. Еднакви плати Водич

  30 September 2015

  Праведното вреднување на работата што ја извршуваат жените и мажите и надминувањето на дискриминацијата во платите се суштински за постигнувањето родова еднаквост, а наедно и клучен елемент за пристојната работа.

 2. Мајчинството и татковството во работниот однос: Закон и практика ширум светот

  29 September 2015

  ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКАТА

July 2015

 1. Следење и оценување на програмите за вработување млади лица: пакет за учење

  21 July 2015

 2. Оценување на влијанието на активните програми на пазарот на трудот: клучни наоди

  21 July 2015

  Клучното прашање на истражувањето е дали учеството во активните програми на пазарот на трудот ја зголемило веројатноста на учесниците да најдат и да задржат работа за плата.

 3. Процена на обезбедувањето услуги и програми за вработување на младите лица од страна на Агенцијата за вработување

  21 July 2015

  Овој извештај идентификува кои услуги за вработување и активни програми на пазарот на трудот функионираат за младите лица.

April 2015

 1. Вклучи се во Градење Култура за Бзр

  28 April 2015

  Националната култура за безбедност и здравје култура е единствената во која правото на безбедна и здрава работна средина се почитува на сите нивоа, каде што владите, работодавачите, работниците активно учествуваат во обезбедувањето на безбедна и здрава работна средина, преку систем на дефинирани права, одговорности и должности, и каде што за највисок приоритет е поставен на принципот на превенција.

April 2014

 1. Безбедност и здравје при работа при употреба на хемиски супстанци

  28 April 2014

  Овој извештај е подготвен за годинешното одбележување на Светскиот ден за безбедност и здравје при работа и ја разгледува моменталната ситуација во поглед на употребата на хемиски супстанци и нивното влијание на работното место и на животната средина, вклучувајќи ги различните национални, регионални и интернационални напори за нивно решавање. стовремено, во извештајот се претставени и елементите за поставување на национални и корпоративни програми кои ќе придонесат да се обезбеди правилно управување со хемиските супстанци при работа.