Publications in Macedonian

August 2016

 1. КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ

  02 August 2016

  Преговарањето или договарањето е начин за заедничко одлучување. Тоа се користи од поединци или групи како што се синдикатите и работодавачите, што зависат едни од други кога станува збор за исполнувањето на нивните цели, но може да имаат различни интереси.

 2. КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРАЊЕ И НЕСТАНДАРДНИТЕ ОБЛИЦИ НА ВРАБОТУВАЊЕ: ПРАКТИКИ ШТО ЈА НАМАЛУВААТ РАНЛИВОСТА И ОСИГУРУВААТ ДЕКА РАБОТАТА Е ПРИСТОЈНА

  02 August 2016

  Колективното договарање е општоприфатено како важна алатка за подобрување на условите за работа и на работните односи, но дали тоа може да ја одигра истата улога за работниците што се во нестандардни облици на вработување?

June 2016

 1. ПОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ УСЛОВИ ЗА ДОМАШНИТЕ РАБОТНИЦИ: ОРГАНИЗИРАЊЕ, КООРДИНИРАНА АКЦИЈА И ДОГОВАРАЊЕ

  20 June 2016

  Овој синопсис ги разгледува иновативните пристапи кон организациите на работниците и работодавачите и колективното договарање што ги заштитуваат домашните работници од ризикот да бидат ангажирани во неприфатливи форми на работа и им обезбедуваат ефективна и инклузив- на заштита на трудот.

 2. ТРЕНДОВИ ВО ОПФАТОТ НА КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРАЊЕ: СТАБИЛНОСТ, ЕРОЗИЈА ИЛИ ОПАЃАЊЕ?

  20 June 2016

  Колективното договарање за платите и другите услови за работа меѓу синдикатите и работодавачите претставува клучен институт на пазарот на трудот во демократските општества. Опфатот и влијанието на овој институт се разликува со текот на времето и во различните земји. Ова резиме на политиката ги разгледува разликите во опфатот на колективното договарање во 75 земји.

 3. Колективно договарање: упатство за развивање политики

  20 June 2016

  Како можат владите да ја поттикнат ефективната примена на ова темелно право? Какви политики и институции го поттикнуваат колективното договарање и како да се воспостават тие?

April 2016

 1. © ILO 2024

  Спречување стрес на работното место

  22 April 2016

 2. © ILO 2024

  Родова еднаквост и пристојна работа: Избрани конвенции и препораки на МОТ за унапредување на родовата еднаквост заклучно со 2012 г

  22 April 2016

March 2016

 1. Ергономски контролни точки

  08 March 2016

  Практичен прирачник со лесно применливи решенија за подобрување на безбедноста, здравјето и условите на работното место

February 2016

 1. Родовиот и мајчинскиот јаз во платите во ПЈР Македонија: економетриска анализа

  02 February 2016

  Резултатите за Република Македонија сугерираат дека жените добиваат плати што помали за околу 18-19% од платата на мажите.

October 2015

 1. Социјален дијалог : Прирачник за обука на членовите на синдикатот

  29 October 2015