Publications in Macedonian

December 2021

 1. Глобален извештај за социјална заштита 2020-22: Регионален извештај за Централна и Источна Европа и Централна Ази

  05 December 2021

  Целта на Регионалниот извештај за Централна и Источна Европа и Централна Азија е да го надополни Глобалниот извештај за социјална заштита 2020-22 на МОТ.

January 2020

 1. КОН ЕФЕКТИВЕН И ФУНКЦИОНАЛЕН СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

  14 January 2020

  Компаративна анализа на Економско-социјалниот совет на Република Северна Македонија со ационалните институции за социјален дијалог на земји-членки на Европската Унија

September 2019

 1. Поволна бизнис-клима за одржливи претпријатија во Република Северна Македонија

  10 September 2019

January 2018

 1. Водич за политики за минимална плата

  16 January 2018

  Овој Водич за политики се надоврзува на постојните стандарди на труд, на најновиот глобален преглед на националните закони и практики што се преземаат во МОТ3, како и на долгогодишно искуство стекнато во контекст на соработка на МОТ со владите и социјалните партнери од целиот свет. Водичот ја одразува разновидноста на меѓународните практики и различни избори што може да се направат во зависност од националните приоритети и околности во земјата. Водичот не се обидува да промовира еден единствен модел за сите земји. Сепак, ги нагласува клучните принципи на добрата практика и дава примери за добрите и за лошите страни на различни опции за политики. Конечно, водичот нагласува и еден друг клучен принцип на ЦОР-партнерството. Кога станува збор за утврдувањето минимална плата, само социјалниот дијалог и колективното договарање можат да помогнат да се воспостави рамнотежа меѓу легитимните потреби и на работниците и на претпријатијата.

August 2017

 1. Права на младите на работното место

  11 August 2017

  Пристојна работа за младите луѓе

September 2016

 1. Премин на младите жени и мажи на пазарот на трудот во поранешната југословенска Република Македонија: Резултати од анкетата за преминување од училиште кон работа од 2014 година

  19 September 2016

  Овој извештај ги презентира суштинските прашања од Анкетата за преминувањето од училиште кон работа (АПУР) од 2014 година, што беше спроведена заедно со Државниот завод за статистика на Македонија во рамките на проектот „Работа за млади“ на МОТ. Резултатите се споредуваат со оние од првиот круг на анкетата (2012 г.) и анализата се ажурира и се проширува за да се дополни сликата за состојбата на младите лица на пазарот на трудот што беше претставена во извештајот од првата анкета.

 2. Професионално помирување во колективни работни спорови: практичен прирачник

  01 September 2016

  Прирачникот беше изработен како подрегионална алатка наменета да ја потпомогне техничката помош на МОТ во сферите на спречување и решавање спорови во земјите од Централна и Источна Европа.

August 2016

 1. ПРИМЕНАТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ДОГОВОРИ

  02 August 2016

  Во идеалниот случај, работниците и раководителите ја осигуруваат примената на колективните договори.

 2. ПРЕДМЕТИ НА КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРАЊЕ

  02 August 2016

  Условите на вработувањето може да се сметаат за резиме на она што работодавачот и работникот може да очекуваат дека ќе го добијат од работниот однос и она што тие може да го дадат како свој придонес за него.

 3. РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ И ПРИЗНАВАЊЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ

  02 August 2016

  За колективниот договор да претставува одраз на правична рамнотежа меѓу интересите на работниците и на работодавачите што се опфатени со него, организациите што преговараат од името на секоја страна мора да бидат уредно репрезентативни