КОН ЕФЕКТИВЕН И ФУНКЦИОНАЛЕН СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Компаративна анализа на Економско-социјалниот совет на Република Северна Македонија со ационалните институции за социјален дијалог на земји-членки на Европската Унија

Документот разгледува дел од прашањата поврзани со тоа колку НИСД (националните институции за социјален дијалог) се ефективни во давањето значаен политички придонес што влијае врз резултатите од процесот на усвојување на политиките (така, ограничено на нивниот „легитимитет на резултатот“). Тука се укажува на три мензии на ефективност: ефективност и квалитет на реализираните услуги. Компаративната анализа на овие димензии кај повеќе ЕСС во Европа овозможувa формулирање препораки за тоа како да се осигури нивната ефективност.