Publications in Albanian

May 2022

 1. Kujdesi afatgjatë për të moshuarit në Shqipëri: Sfi dat, çeshtjet dhe politikat kryesore

  23 May 2022

  Ky raport paraqet çështjet kyçe në politikën e kujdesit afatgjatë në Shqipëri.

December 2021

 1. Raporti Botëror i Mbrojtjes Sociale 2020–22: Raport Rajonal shoqërues për Evropën Qendrore dhe Lindore dhe Azinë Qendrore

  05 December 2021

  Ky raport shoqërues rajonal synon të plotësoje Raportin Botëror të ILO per Mbrojtjen Sociale 2020-22.

July 2021

 1. Vlerësimi i Masave të Sigurimeve Shoqërore në Përgjigje të COVID-19. Mësime nga Ballkani Perëndimor dhe Evropa Lindore gjatë fazës së parë të pandemisë

  01 July 2021

June 2021

 1. Hapësira fiskale për financimin e mbrojtjes sociale në Shqipëri

  04 June 2021

  Bazuar në praktikat më të mira të vendeve nga e gjithë bota, raporti përcakton alternativa të mundshme për krijimin e hapësirës fiskale si dhe gjendjen e burimeve korresponduese në Shqipëri.

 2. Një analizë e Sistemit të Mbrojtjes Sociale në Shqipëri

  04 June 2021

  Ky raport ofron një paraqitje të përmbledhur të sistemeve ekzistuese të mbrojtjes sociale kombëtare -si të financuar prej kontributeve, ashtu edhe të pafinancuar prej tyre - dhe vlerëson tendencat më të fundit e funksionimin e tyre në raport me strukturën dhe nivelin e shpenzimeve sociale, mbulimin dhe përshtatshmërinë e përfituesit, mbulimin e kontribuesit dhe qëndrueshmërinë financiare.

May 2021

 1. Profili i Sigurisë dhe Shëndetit në Punë Promovimi i punës së denjë përmes forcimit të menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në punë, si dhe dialogut social në Kosovë

  28 May 2021

  Ai siguron një përmbledhje dhe informacionin më të përditësuar mbi situatën aktuale të SSHP-së në një fushë, dhe përdoret për të vlerësuar boshllëqet në sistemin e SSHP-së dhe për t’i identifikuar fushat prioritare për veprim.

January 2021

 1. Pajtimi profesional i mosmarrëveshjeve kolektive të punës

  20 January 2021

November 2020

 1. ANALIZA E SHPENZIMEVE PËR MENAXHIMIN E RASTEVE TË FËMIJËVE NË PUNË NË KOSOVË

  09 November 2020

October 2020

 1. Hapësira fiskale për mbrojtjen sociale. Manual për vlerësimin e opsioneve financiare

  07 October 2020

November 2018

 1. Perspektivat e të rinjve rom, ashkalinj dhe egjiptian mbi mundësitë dhe sfidat për punë të denjë në Kosovë

  05 November 2018

  Studimi paraqet perspektivat e të rinjëve rom, ashkalinj dhe egjiptian nga komunat e Gjakovës, Fushë Kosovës dhe Graçanicës mbi sdat e tyre dhe mundësitë për gjetjen e një punë të denjë. Gjetjet dhe rekomandimet do të shërbejnë si bazë për zhvillimin e masave të ndjeshme gjinore për përfshirje në tregun e punës në tri komunat e mbuluara nga studimi.