Publications in Albanian

November 2023

 1. Vlerësim i shpejtë i punës së fëmijëve në bujqësi në Kosovë

  09 November 2023

  Raporti përcakton natyrën, llojin, shpërndarjen, dinamikën dhe shkaqet e punës së fëmijëve në bujqësi, si dhe sugjeron opsione të mundshme politikash për të adresuar çështjen e punës së fëmijëve në sektorin bujqësor të Kosovës.

September 2023

 1. Edukimi për parandalimin dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në mjedise pune: Udhëzues për mësuesit në mbështetje të modulit me zgjedhje

  08 September 2023

 2. E drejta ndërkombëtare e punës dhe e drejta e brendshme: Manual trajnimi për gjyqtarë dhe praktikues të legjislacionit të punës në Shqipëri

  08 September 2023

 3. Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve të Punës në Vendin e Punës: Manual për punëdhënësit dhe punëmarrësit

  08 September 2023

May 2023

 1. Reforma e programit të Ndihmës Ekonomike në Shqipëri

  19 May 2023

February 2023

 1. Dokument politik: Hapësira fiskale për mbrojtjen sociale në Shqipëri: përditësim i vitit 2022

  07 February 2023

 2. Puna e fëmijëve në Kosovë: Hulumtim mbi shkaqet dhe pasojat e punës së fëmijëve

  01 February 2023

  Ky raport ofron një pasqyrë përshkruese të prevalencës, përcaktuesve dhe pasojave të punës së fëmijëve, bazuar në analizën përshkruese dhe të regresionit të Anketës së Grupimeve të Treguesve të Shumëfishtë (MICS) 2019–20 të Kosovës.

May 2022

 1. Kujdesi afatgjatë për të moshuarit në Shqipëri: Sfi dat, çeshtjet dhe politikat kryesore

  23 May 2022

  Ky raport paraqet çështjet kyçe në politikën e kujdesit afatgjatë në Shqipëri.

December 2021

 1. Raporti Botëror i Mbrojtjes Sociale 2020–22: Raport Rajonal shoqërues për Evropën Qendrore dhe Lindore dhe Azinë Qendrore

  05 December 2021

  Ky raport shoqërues rajonal synon të plotësoje Raportin Botëror të ILO per Mbrojtjen Sociale 2020-22.

July 2021

 1. Vlerësimi i Masave të Sigurimeve Shoqërore në Përgjigje të COVID-19. Mësime nga Ballkani Perëndimor dhe Evropa Lindore gjatë fazës së parë të pandemisë

  01 July 2021