Publications in Albanian

November 2018

 1. Perspektivat e të rinjve rom, ashkalinj dhe egjiptian mbi mundësitë dhe sfidat për punë të denjë në Kosovë

  05 November 2018

  Studimi paraqet perspektivat e të rinjëve rom, ashkalinj dhe egjiptian nga komunat e Gjakovës, Fushë Kosovës dhe Graçanicës mbi sdat e tyre dhe mundësitë për gjetjen e një punë të denjë. Gjetjet dhe rekomandimet do të shërbejnë si bazë për zhvillimin e masave të ndjeshme gjinore për përfshirje në tregun e punës në tri komunat e mbuluara nga studimi.

March 2018

 1. Promovimi i mundësive për punë të denjë për të rinjtë Romë, ashkali dhe egjiptian në Kosovë

  01 March 2018

April 2016

 1. © ILO 2020

  Ndërtimi i një organizate sektoriale të fortë dhe efikase të punëdhënësve

  22 April 2016

December 2015

 1. Organizata Efektive e Punëdhënësve Një seri e udhëzuesve "praktik" mbi ngritjen dhe menaxhimin e organizatave efektive të punëdhënësve : Komunikimi Bindës Le të dëgjohet zëri i biznesit Si të hartohen dhe zbatohen strategjitë, teknikat dhe mjetet e komunikimit në mënyrë më efikase

  18 December 2015

 2. Organizata Efektive e Punëdhënësve : Një seri e udhëzuesve "praktik" mbi ngritjen dhe menaxhimin e organizatave efektive të punëdhënësve. 4. Udhëzuesi katër Rritja e të ardhurave

  18 December 2015

 3. Organizata Efektive e Punëdhënësve : Një seri e udhëzuesve "praktik" mbi ngritjen dhe menaxhimin e organizatave efektive të punëdhënësve. 3. Udhëzuesi tre Avokimi

  18 December 2015

 4. Organizata Efektive e Punëdhënësve : Një seri e udhëzuesve "praktik" mbi ngritjen dhe menaxhimin e organizatave efektive të punëdhënësve. 2. Udhëzuesi dy Strategjia

  18 December 2015

 5. Organizata Efektive e Punëdhënësve : Një seri e udhëzuesve "praktik" mbi ngritjen dhe menaxhimin e organizatave efektive të punëdhënësve. 1. Udhëzuesi një Qeverisja

  18 December 2015

March 2014

 1. Deklarata e ILO-s mbi Ndërmarrjet Shumëkombëshe (NSHK): Ç’thotë ajo për Punëtorët?

  20 March 2014

  Deklarata e NSHK përfaqëson një marrëveshje globale lidhur me atë se si ndërmarrjet duhet të veprojnë. Ajo është një mjet i rëndësishëm për sindikatat për t’u përdorur kur ato organizohen për të mbajtur dhe përmirësuar situatën e punëtorëve.

December 2013

 1. Strategjia е Organizatёs Ndёrkombёtare tё Punёs: Sigurime Shoqёror рёr tё gjithё: tё ndёrtojmё nivele minimale tё mbrojtjes shoqёrore dhe sisteme tё рІоtё tё sigurimeve shoqёrore : PERMBLEDHJA Е SINTEZES

  20 December 2013