Profil bezbednosti i zdravlja na radu na Kosovu. Promovisanje dostojanstvenog rada kroz osnaživanje upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu i socijalnog dijaloga na Kosovu

On daje pregled i najažuriranije informacije o trenutnom stanju BZR u nekoj oblasti i koristi se kako bi se procenili nedostaci sistema BZR i identifikovale prioritetne oblasti za delovanje.

Profil BZR predstavlja esencijalni dokument za primenu sistemskog pristupa BZR. On daje pregled i najažuriranije informacije o trenutnom stanju BZR u nekoj oblasti i koristi se kako bi se procenili nedostaci sistema BZR i identifikovale prioritetne oblasti za delovanje. Metodologije koje se koriste za kreiranje profila BZR se pridržavaju Konvencije o promotivnom okviru bezbednosti i zdravlja na radu (br. 187) i njene prateće preporuke (br. 197). Cilj profila BZR je da pruži analizu trenutne situacije na polju bezbednosti i zdravlja na Kosovu, kao i preporuke za usaglašavanje postojećih propisa sa međunarodnim i evropskim standardima iz oblasti rada i ajboljim praksama inspekcije rada i bezbednosti i zdravlja na radu.

Nadamo se da ovaj Profil BZR može da posluži kako kao koristan izvor informacija za kreatore politika, zvaničnike, radnike, poslodavce i praktičare na polju BZR koji žele da prate razvoj situacije sa aspekta BZR, tako i kao osnova za formulisanje unapređenog programa BZR na Kosovu.