ANALIZA TROŠKOVA ZA UPRAVLJANJE SLUČAJEVIMA DEČIJEG RADA NA KOSOVU

U ovom izveštaju se procenjuje jedinični trošak za postupanje u slučajevima dečijeg rada i analizira izvor finansiranja pružalaca usluga koji pružaju socijalne usluge deci u potrebi. S obzirom na nedostatak isključivo specijalizovanih organizacija za dečiji rad i nedostatak tačnih dokaza o troškovima usluga koje se pružaju u slučajevima dečijeg rada, analiza pruža samo pregled situacije i predstavljeni troškovi su približni.

Na osnovu intervjua sa 20 organizacija koje pružaju socijalne usluge, utvrđeno je da deca koja se bave opasnim radom mogu dobiti usluge od organizacija koje nisu posebno ovlašćene za rad u oblasti dečije zaštite ili dečijeg rada. Na primer, dete angažovano na opasnom radu takođe može biti žrtva zloupotrebe droga ili može dobiti usluge integrisanja u redovno obrazovanje. Prema odgovorima ispitanika, gruba procena broja dece koja se opslužuju na godišnjem nivou obuhvata brojku od oko 4.321 deteta, od čega oko 580 na nivou CSR-ova i oko 3.741 na nivou nevladinih
organizacija.