БРОШУРА Бр.2

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ И ПРИЗНАВАЊЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ

За колективниот договор да претставува одраз на правична рамнотежа меѓу интересите на работниците и на работодавачите што се опфатени со него, организациите што преговараат од името на секоја страна мора да бидат уредно репрезентативни