БРОШУРА Бр.1

КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ

Преговарањето или договарањето е начин за заедничко одлучување. Тоа се користи од поединци или групи како што се синдикатите и работодавачите, што зависат едни од други кога станува збор за исполнувањето на нивните цели, но може да имаат различни интереси.