СИНОПСИС Бр.1 - РАБОТНИ ОДНОСИ И КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ

ТРЕНДОВИ ВО ОПФАТОТ НА КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРАЊЕ: СТАБИЛНОСТ, ЕРОЗИЈА ИЛИ ОПАЃАЊЕ?

Колективното договарање за платите и другите услови за работа меѓу синдикатите и работодавачите претставува клучен институт на пазарот на трудот во демократските општества. Опфатот и влијанието на овој институт се разликува со текот на времето и во различните земји. Ова резиме на политиката ги разгледува разликите во опфатот на колективното договарање во 75 земји.