Процена на функционирање на трипартитниот социјален дијалог

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА НАЦИОНАЛНИОТ ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ И НЕГОВАТА ПОВРЗАНОСТ СО ЛОКАЛНИТЕ ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНИ СОВЕТИ