Хөгжлийн бэрхшээлтэй ажил хайгч иргэдийн зуучлал: Үйлчилгээний үр дүнг сайжруулах арга замууд

Энэхүү ном нь төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын ажлын байрны зуучлалын үйлчилгээг голчлон авч үзсэн ба бодлого боловсруулагчид болон удирдах ажилтнуудад зориулагдсан болно.

Энэхүү гарын авлагад ажлын байрны зуучлалын үр дүнг дээшлүүлэх гол стратеги, арга замууд, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх үүднээс байгууллагуудын хамтын ажиллагааг чухалчлан онцолсон.