Ажилд орох зам: Ажил хайж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан гарын авлага

Энэхүү гарын авлагыг ажил хайж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан ба хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн болон хөдөлмөр зуучлалын байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажилтнууд сургалт зохион байгуулахдаа сургагч багшийн гарын авлагын хамт ашиглах боломжтой.

Уг гарын авлага нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ажил хайж олоход нь хэрэгтэй бодит ур чадваруудыг бий болгоход тусална.