Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ажил олоход нь туслах гарын авлага

Энэхүү гарын авлага нь төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын үндсэн, тусгай хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээнд ажиллаж буй тусгай мэргэжлийн болон хөдөлмөр зуучлалын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно.

Уг гарын авлагаар ажил хайж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжийг сайжруулах олон арга зам, стратегийг танилцуулсан болно.