เวลาแห่งความเสมอภาคในการทำงาน ILO Global Report 2003

การเลือกปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ นั้น เกิดขึ้นในโลกแห่งการทำงานเป็นประจำทุกวันทั่วโลก และในขณะเดียวกัน การทำงานก็เป็นช่องทางไปสู่การปลดปล่อยสังคมจากการเลือกปฏิบัติได้อย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ทั้งสองประเด็นนี้คือสาระสำคัญของรายงานฉบับนี้